Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://www.multiproject.com.pl/
obowiązujący od 25.12.2014r.
§1
Określenie Sprzedawcy
1. Właścicielem Sklepu jest:
PHU Multiproject
z siedzibą w 80-457 Gdańsk, al. Jana Pawła II 48
NIP: 5842509422
REGON: 220773973
Tel. +48 58 341 03 03
E-mail: biuro@multiproject.com.pl
§2
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu
na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary
wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te
można nabyć w niższej cenie.
§3
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);
- telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej Sklepu;
- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o
kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik
Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na
weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie
wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot
zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub
żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do
prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego
cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do
zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez
wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia.
6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od
momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym
Sklepu.
7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie
adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:
faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda
uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie
z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w
formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu
lub organowi kontroli skarbowej.
8. Sklep nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy brak przyjęcia
zamówienia nie jest skutkiem ukrywania towaru przez Sklep lecz wynika w szczególności z
faktycznego braku towaru w magazynie Sklepu lub niemożności jego otrzymania od dostawców
Sklepu (nawet pomimo oznaczenia towaru - na stronie sklepu - jako dostępnego), albo też gdy brak
przyjęcia zamówienia oparty jest na innej uzasadnionej przyczynie. Sklep, dokłada należytej
staranności aby dane zamieszczone w stronie internetowej nie zawierały błędów.
§4
Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności::
- płatność przelewem (przedpłata),
- płatność odroczona (odroczona),
- płatność gotówką w Sklepie (gotówka).
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Wyjątek stanowi płatność
odroczona.
4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni
roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
5. Termin płatności odroczonej ustalany jest indywidualnie po konsultacji z działem handlowym.
6. Sklep może odmówić Klientowi przyznania płatności odroczonej w momencie:
- pierwszych trzech transakcji,
- gdy Klient jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
- gdy dane Klienta są niepełne, lub budzą podejrzenie oszustwa,
- gdy Klient zalega z płatnościami na rzecz Sklepu,
- w innych uzasadnionych przez Sklep przypadkach.
§5
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru
przez Klienta w siedzibie firmy.
2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania
należności na rachunku bankowym Sklepu.
3. Przewidywany czas realizacji wynosi od 2 do 3 dni roboczych.
§6
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany
towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien
odesłać towar:
PHU Multiproject
al. Jana Pawła II 48
80-457 Gdańsk
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru
wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź
usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru.
5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy
stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane
przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
6.Każdy produkt obięty jest 24 miesięcznym okresem gwarancji. Wyjątkiem są produkty z działu
 wyprzedaż które posiadają 3 miesięczną gwarancję. W przypadku innych terminów gwarancji są
 one zaznaczone wyraźnie na stronie produktu. Szczegółowe warunki gwarancji są przedstawione na
 stronie Sklepu w dziale Gwarancja.
7. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą
rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
§7
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia
od umowy bez podawania przyczyny.
2. Podstawą dokonania zwrotu towaru jest odesłanie towaru wraz z oryginałem dowodu zakupu, tj.
paragonu fiskalnego.
3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty
doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego
wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący
załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: biuro@multiproject.com.pl .
4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy na swój koszt.
5. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W
przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
7. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez
Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci
jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
- o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci
prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient
żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub rzeczy);
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania towaru.
§8
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo
- promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
§9
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w
zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób
określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do
końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
PHU Multiproject
al. Jana Pawła II 48
80-457 Gdańsk
biuro@multiproject.com.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy
następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________
Załącznik nr 2
FORMULARZ REKLAMACYJNY
PHU Multiproject
al. Jana Pawła II 48
80-457 Gdańsk
biuro@multiproject.com.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących
produktach:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______
Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________
___
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
___
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
__
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu