Strona główna » Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

<***>

Definicje mające zastosowanie w niniejszym dokumencie:
•    Administrator – Administratorem gromadzonych danych osobowych Kontrahentów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest PHU Multiproject z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 48, 80-457 Gdańsk, REGON 220773973, NIP 5842509422. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Kontrahenta/Użytkownika.
•    Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
•    Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
•    Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
•    Serwis – oznacza stronę internetową – platformę sprzedażową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.multiproject.com.pl
•    Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
•    Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
zarejestrowani Kontrahenci korzystający z platformy sprzedażowej.

***
1.    Zasadą PHU Multiproject jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
2.    PHU Multiproject działa w poszanowaniu prawa każdego podmiotu do ochrony swojej prywatności.
3.    PHU Multiproject zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych.
4.    Niniejsza Polityka Prywatności platformy sprzedażowej jest skierowana do osób fizycznych oraz firm (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) i określa, w jakich sytuacjach pozyskiwane są dane osobowe od Kontrahentów, wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, zakresem, sposobem korzystania. Określa również prawa i obowiązki Użytkowników platformy oraz sposób zabezpieczenia danych osobowych.
5.    Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług platformy, w tym składania Zamówień.
6.    Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu platformy sprzedażowej, a znajdujące się w Regulaminie zapisy mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
7.    O zarejestrowaniu się na platformie sprzedażowej decyduje Użytkownik.
8.    Przy rejestracji Użytkownik będący osobą fizyczną podaje następujące dane:
a)    Imię i nazwisko
b)    adres zamieszkania
c)    adres mailowy
d)    nr telefonu kontaktowego
9.    Przy rejestracji Użytkownik będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą podaje następujące dane:
a)    Imię i nazwisko osoby zakładającej konto
b)    nazwa firmy
c)    NIP
d)    adres firmy
e)    adres mailowy
f)    nr telefonu kontaktowego

g)   nr fax
10.    Użytkownik udostępnia swoje dane dobrowolnie. Należy jednak pamiętać, że ich podanie jest warunkiem zarejestrowania się. Wynika to z faktu, że brak wymaganych danych uniemożliwia złożenie zamówienia i prawidłową jego realizację.
11.    Użytkownik w każdej chwili ma dostęp do danych jego dotyczących oraz możliwość ich zmiany i aktualizacji.
12.    Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy platformy sprzedażowej. W tym celu należy drogą elektroniczną na adres: biuro@multiproject.com.pl przesłać żądanie usunięcia danych osobowych.
13.    Informacje zgromadzone w czasie rejestracji nie są przekazywane innym podmiotom i wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji poszczególnych zamówień.
14.    W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej klauzuli przy rejestracji), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celach przedstawienia oferty handlowej (np. w postaci newslettera), działań marketingowych.
15.    Dane Użytkowników przechowywane są w bezpiecznej bazie danych na dedykowanym serwerze bazodanowym.
16.    Loginy i hasła Użytkowników przechowywane są na serwerze w formie zaszyfrowanej, co gwarantuje ich duże bezpieczeństwo.
17.    Login i hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby przez niego nieupoważnione.
18.    Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
19.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego konta w inny sposób.
20.    Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z platformy sprzedażowej.
21.    Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego platformę sprzedażową jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m. in. data logowania Użytkownika, data wylogowania Użytkownika, dane statystyczne dotyczące używanej przeglądarki, adres IP logowania, liczba poprawnych logowań, liczba niepoprawnych logowań, bieżąca aktywność Użytkownika w Systemie.
22.    Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Administratora opisane zostały osobno, ale stanowią integralną część niniejszej Polityki Prywatności.
23.    Ujawnienie wymagane przez prawo. W określonych, ograniczonych okolicznościach PHU Multiproject może udostępniać lub przekazywać dane osobowe osobom trzecim. W szczególności PHU Multiproject może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:
a)    na wniosek Użytkownika;
b)    w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego;
c)    w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na kradzieży tożsamości;
d)    w innych podobnych okolicznościach.
24.    PHU Multiproject jako właściciel niniejszej Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Zmiany te wejdą w życie w momencie ich publikacji. Użytkownik i Dostawca będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia polityki prywatności drogą mailową na adres: biuro@multiproject.com.pl . Zmiany te mogą zostać wprowadzone w przypadku zaistnienia:
a) okoliczności Siły Wyższej;
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do transakcji zawieranych na odległość;
c) zmiany oferty platformy sprzedażowej , z zastrzeżeniem, że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i do jej warunków.
25.    Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
26.    Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: biuro@multiproject.com.pl, bądź telefonicznie pod numerem (58) 341 03 03.

Data publikacji: 10.02.2015r.


PLIKI COOKIES

Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Administratora.
Niniejszy dokument stanowi integralną część Polityki Prywatności platformy sprzedażowej.


I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a.    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b.    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3.    Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

II. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

1.    Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a.    Konfiguracji serwisu:
•    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
•    rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
•    zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
b.    Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie:
•    utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
•    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
•    optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c.    Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
•    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
d.    Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
•    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e.    Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
•    tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
f.    Świadczenia usług reklamowych:
•    dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g.    Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
2.    Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a.    prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
b.    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (np. poprzez Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; moduł E-Commerce platformy sprzedażowej [administrator cookies: PHU Multiproject) ;
c.    prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (np. poprzez Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]);
d.    wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (np. poprzez Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]);


III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3.    Ograniczenie stosowania plików Cookies wpływa na funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Administrator uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików Cookies spowoduje utrudnienia w korzystaniu z platformy sprzedażowej, w tym brak możliwości poruszana się po częściach Systemu wymagających autoryzacji.


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu